پروژه کارآفرینی کارخانه تولید روغن موتور و گریس

دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی
خلاصه طرح:
در این طرح به بررسی کارخانه تولید روغن موتور و گریس پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل چهار فصل میباشد، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه، تاریخچه، مجوز های قانونی مورد نیاز، وضعیت بازار، میزان واردات و صادرات و ... پرداخته است، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است، بازدید از واحد کاری مشابه، نیروی انسانی، نحوه تامین سرمایه و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است (طرح توجیهی یا BP)، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز، میزان سرمایه گذاری، مواد اولیه مورد نیاز، ماشین آلات مورد نیاز و ... از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد.

فهرست مطالب:
خلاصه طرح 
فصل اول: چکيده مطالعات فني، مالي و اقتصادي    
جدول (1-1) جمع بندي مشخصات اصلي طرح توليد روغن موتور و گريس    
فصل دوم: کليات معرفي محصول    
مقدمه    
تعاريف اوليه    
روانکاري، اصطکاک و سايندگي    
1-2 نام محصول و مشخصات فني 
روغن موتور 
گروه پارافينيک 
هيدروکربورهاي نفتنيک 
هيدرو کربورهاي آرماتيک 
ساخت روغن پايه از برش مواد نفتي 
روغنهاي سنتتيک 
توليد روغن از طريق تصفيه دوم 
گريس 
1- گريسهاي غير صابوني شده 
2- گريسهاي صابوني شده - فلزي 
A ) گريس سديم 
B ) گريس سديم 
C ) گريس مخلوط 
D ) گريس آلومينيم 
E ) گريس ليتوم 
I ) گريس باريوم 
G ) گريس استرانسيوم 
مشخصات فني محصول 
براي آشنائي با مشخصات فني محصول (روغن موتور و گريس)، ابتدائاً تعاريف مربوط را متذکر مي  شويم 
1- گرانروي (Viscosity) 
2- نقطه ريزش (Pour point) 
3- وزن مخصوص (Specific  Gravity)
4- نقطه اشتعال (Flash Point) 
5- نقطه احتراق ( Flae Point) 
6- نقطه ابري شدن (Cloud Point) 
7- شاخص کربونيز اسيون (Carbonisation index) 
8 - انديس ويسکوزيته (Visicosity index)
9 - نقطه قطره شدن 
10- ميزان نفوذ مخروطي در گريس 
الف - روغن پايه 
ب - روغن موتور (جهت استفاده در موتورهاي بنزيني و ديزلي، مطابق استاندارد ملي شماره 584 ايران و استاندارد بين المللي 43/8) - (DEF   STAN 91.27)
پ- گريس 
1پ ) گريس پايه کلسيم (گريس سوپر) 
2پ ) گريس پايه سديم (والوالين) 
3پ ) گريس پايه بنتون 
4پ ) گريس پايه آلومينيوم 
5پ ) گريس پايه ليتيم 
چگونگي بسته بندي 
قوطي گريس نيز بايد حاوي نکات زير باشد 
حد استاندارد ملي و جهاني 
وظيفه اصلي 
شرايط اصلي 
سطح کيفيت روغن موتور باعلائم مختلف نشان داده مي شود که عبارتند از 
پ- علائم نظامي 
ج  - علائم استاندارد ملي ايران 
روغن موتور 
شماره تعرفه گمرکي ، شرايط ورود 
2-2- چگونگي و ميزان بکارگيري بعنوان کالاي نهايي ياواسطه اي و مصرفي و مقايسه کالاهاي قابل جانشيني با محصول اصلي    
3-2- ارائه ديده گاههاي کلي در مورد قيمت، فروش و چگونگي روند تغييرات قيمت فروش محصول اصلي در داخل و خارج از کشور     
فصل سوم: مطالعات فني    
بررسي و برآورد هاي فني    
1-3- ارزيابي روشهاي مختلف توليد و گزينش روش بهينه  
رها کردن در محيط و استفاده از آن 
تصفيه مجدد روغن در مقابل استفاده از روغن بعنوان سوخت 
تاريخچه صنعت بازيافت روغن    
2-3- تشريح دقيق و جامع فرآيند منتخب و سپس شماتيک جريان فرآيند ( نمودار گردش مواد)  
شرح خلاصه فرآيند 
3-3- بررسي مناطق، مراحل و شيوه هاي کنترل کيفيت 
ويسکوزيته يا گرانروي 
اندليس ويسکوزيته يا شاخص گرانروي 
ظاهر
رنگ 
عدد خنثي شدن 
وزن مخصوص نسبي 
مقدار آب 
نقطه اشتعال و نقطه احتراق 
نقطه اشتعال    
نقطه ريزش و ابري شدن 
10-نقطه آنيلين 
11- خاکستر 
12- عدد صابوني شدن 
ميزان نفوذ مخروط 
مواد اوليه   
جريان فرايند 
4-3 تعيين ظرفيت، برنامه توليد و شرايط عملکرد داحد    
جدول (1-3) درصد توليد نسبت به ظرفيت اسمي در پنج سال اول راه اندازي    
5-3 معرفي مواد اوليه طرح و برآورد مصرف هر يک    
1-5-3 معرفي مواد اوليه مورد نياز طرح    
جدول (2- 3) مواد اوليه مصرفي واحد را معرفي مي نمايد    
جدول (2- 3) مواد اوليه     
2-5-3 برآورد مصرف مواد اوليه    
جدول (3-3) برآورد مصرف ساليانه مواد اوليه مورد نياز واحد    
6-3 دستگاهها و تجهيزات خط توليد    
1-6-3 معرفي تجهيزات و دستگاههاي خط توليد    
جدول (4-3) اطلاعات فني هر يک از ماشين آلات مورد نياز خط توليد را ارائه مي نمايد 
جدول (4-3) معرفي تجهيزات و دستگاههاي خط توليد    
جدول (5-3) فهرست ماشين آلات و تجهيزات خط توليد    
2-6-3 نقشه استقرار ماشين آلات   
7-3 تجهيزات و تاسيسات عمومي 
1-7-3 آزمايشگاه 
2-7-3 تعميرگاه 
3-7-3 تاسيسات برق
الف) برق مورد نياز خط توليد 
جدول (6-3) برآورد برق مصرفي توليد    
ب ) برق مورد نياز تاسيسات و تعميرگاه    
ج ) برق روشنايي ساختمانها ومحوطه    
جدول (7-3) برآورد مصرفي واحد    
د ) برق مصرف ساليانه    
1- مصرف برق دستگاهها و تجهيزات اصلي و تاسيسات عمومي به صورت ذيل محاسبه مي گردد     
2- مصارف برق جهت روشنايي ساير وسايل جانبي در کل سطح زير بناي توليدي ( سالنهاي توليد ، انبارها و تاسيسات ) با احتساب ضريب همزماني به صورت ذيل محاسبه مي شود 
3- برق روشنايي محوطه که به صورت ذيل محاسبه مي گرد 
4- برق ساختمانهاي اداري، رفاهي و خدماتي به صورت ذيل محاسبه مي شود 
4-7-3 تاسيسات آب    
جدول (8-3) برآورد آب روزانه واحد    
7-7-3 ساير تاسيسات    
الف) تجهيزات اطفاء حريق    
ب) تاسيسات گرمايش و سرمايش    
جدول (10-3) تاسيسات گرمايش و سرمايش    
تصفيه پسياب شيميايي    
8-3 محاسبه نيروي انساني موردنياز    
1-8-3 برآورد پرسنل توليدي    
جدول (11-3) برآورد نيروي انساني توليد    
2 -8-3 برآورد پرسنل غير  توليدي    
پرسنل غير توليدي شامل موارد زير مي باشد 
الف) مديريت    
ب) پرسنل اداري، مالي و خدماتي    
ج ) پرسنل تاسيسات وتعميرگاه    
جدول (12-3) نيروي انساني غير توليدي    
9-3 محاسبه سطح زير بنا و مساحت مورد نياز    
1-9-3مساحت سالن توليد    
(13-3) برآورد مساحت سالن توليد / کارگاه .... (متر مربع)    
2-9-3- مساحت انبارها
به طور معمول وظايف زير به انبار مواد اوليه محول مي شود 
1-2-9-3 انبار مواد اوليه    
2-9-3 انبار محصول    
3-9-3 مساحت تاسيسات و تعميرگاه    
جدول (16-3) بر آورد مساحت تاسيسات    
4-9-3 مساحت آزمايشگاه     
5-9-3 مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي    
جدول (17-3)  مساحت ساختمانهاي اداري ، رفاهي و خدماتي    
6-9-3 مساحت زمين، ساختمان و محوطه سازي    
جدول (8-3) مساحت ساختمان ها    
جدول (19-3) مساحت اجزاي محوطه سازي    
7-9-3  نقشه جانمايي ساختمانها    
10-3  زمان بندي اجراي پروژه    
شکل (3-3) نمودار زمان بندي اجراي پروژه    
فصل چهارم: بررسي هاي مالي و اقتصادي    
مقدمه    
1-4 اطلاعات مربوط به سرمايه در گردش و بر آورد آن 
1-1-4 برنامه توليد ساليانه 
جدول (1-4) شرايط عملکرد واحد    
2-1-4 مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي 
جدول (2-4) برآورد هزينه تامين مواد اوليه مصرفي    
1-4 هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز 
جدول (3-4) هزينه هاي تامين انواع انرژي مورد نياز    
1-4 هزينه خدمات نيروي انساني 
جدول (4 -4) هزينه هاي خدمات نيروي  انساني    
1-4 جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه در گردش 
الف) مواد اوليه و قطعات مورد نياز 
ب) حقوق و دستمزا کارکنان 
ج ) انرژي مورد نياز 
د ) هزينه هاي فروش 
ه) ساير هزينه ها 
جدول (5-4) جمع اقلام سرمايه در گردش    
2-4 اطلاعات مربوط به سرمايه ثابت و بر آورد آن  
1-2-4 هزينه ماشين آلات و تجهيزات خط توليد 
جدول (6-4) هزينه هاي تامين ماشين آلات و تجهيزات خط توليد    
2-2-4 هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي 
جدول (7-4) هزينه تجهيزات و تاسيسات عمومي    
3-2-4 هزينه زمين ، ساختمان و محوطه سازي 
جدول (8-4) برآورد هزينه هاي زمين ، محوطه سازي و ساختمان سازي     
4-2-4 هزينه وسائط نقليه عمومي و سايل حمل و نقل 
جدول (9 -4) هزينه وسايل نقليه عمومي و حمل ونقل    
5-2-4 هزينه لوازم و اثاثيه اداري 
2-4 هزينه هاي قبل از بهره برداري 
الف) هزينه مطالعات اوليه 
ب) هزينه ثبت قردادها و تسهيلات مالي 
ج ) هزينه هاي مربوط به آموزش مقدماتي ، راه اندازي و بهره برداري آزمايشي 
د ) هزينه هاي جاري دوره اجراي طرح 
ح) هزينه هاي پيش بيني نشده 
جدول (10-4) هزينه هاي قبل از بهره برداري    
7-2-4 جمع بندي اجزاء و بر آورد سرمايه ثابت 
جدول (11-4) جمع بندي اجزاء و برآورد سرمايه ثابت    
3-4 کل سرمايه گذاري
جدول (12-4) برآورد سرماهي گذاري    
4-4 هزينه هاي توليد 
1-4-4 هزينه هاي ثابت 
جدول (12-4) بر اورد سرمايه گذار ي    
2-4-4 هزينه هاي متغير 
جدول (4-14)  بر اورد هزينه هاي متغير    
5-4 قيمت تمام شده محصول 
جدول (15-4) برآورد هزينه هاي ساليانه    
با توجه به ظرفيت اسمي واحد  قيمت تمام شده محصول 
6-4 صورتهاي مالي و شاخصهاي اقتصادي طرح 
4 ارزيابي مالي واقتصادي طرح 
جدول (16 -4)  شاخصهاي مالي و اقتصادي طرح    
دسته بندی: کارآفرینی » صنعتی

تعداد مشاهده: 4945 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 100

حجم فایل:903 کیلوبایت

 قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • راهنمای استفاده:
    مناسب جهت استفاده در اجرای طرح کارآفرینی و ارائه دانشجویی

  • محتوای فایل دانلودی:
    در قالب فایل word و قابل ویرایش